Zadání úlohy


Zpracujte pomocí tabulkového procesoru tabulku, která na základě vypočteného průměru známek přiřadí každému žákovi hodnocení na škále prospěl – neprospěl. Kritériem je hodnota studijního průměru rovna 4.

Poznámka: úloha pro zjednodušení pracuje pouze s kritériem „průměrný prospěch“. Nebereme v úvahu, že žák nesmí mít hodnocení 5. Tímto problémem se zabýváme v jedné z dalších úrovní.

Zadání úlohy - Úroveň 1